برنامه ریزی اجرا

اجرای برنامه و تعهد به برنامه ریزی، نیازمند تمرکز بر روی برنامه است. افراد زیادی از اهمیت برنامه ریزی برای رویدادها و اتفاقات مهم زندگی مطلعند اما اندك شمارند كسانی كه آن را پیاده سازی می کنند، تیم چیدوپلاس مراحل زیر را در پروژه های خود به اجرا در می آورد:

 1.  مشخص کردن مسیر پروژه
 2. تعریف فعالیت های اجرایی با تصویب مشترک مجری و مشتری
 3.  برآورد مدت زمان لازم جهت اجرای هر کدام از فعالیت ها
 4. برآورد بودجه کلی و هزینه لازم برای هر یک از فعالیت ها به طور جداگانه
 5. ترسیم شبکه اجرای پروژه
 6. برگزاری جلسات دوره ای با مالک و دریافت نظرات جهت تائید و بررسی میزان پیشرفت

برخی از مزایای برنامه ریزی عبارتند از:

 1. ایجاد فرصتِ اجرای منظم تصمیم‌ها
 2. صرفه اقتصادی
 3. استفاده صحیح از منابع
 4. امکان سنجش میزان پیشرفت
 5. آگاهی از زمان اتمام پروژه و امکان برنامه ریزی برای فعالیت های شخصی خود